تاثیر بازاریابی اینترنتی بر افزایش درآمد

اینترنت نیز قادر به انتقال پیام است و ابزار تبلیغاتی به شمار میآید، این رسانه مهمترین قابلیت برتر آن نسبت به رسانههای
سنتی، تعاملی بودن آن است. تبلیغات مبتنی بر اینترنت فرآیندی است که علاوه بر معرفی کالا و خدمات پس از فروش، سعی
در ترغیب مشتریان از طریق ابزار اینترنت برای خرید دارد. این روش تبلیغاتی به دلیل سرعت بالا و هزینه کمتر، دربازاریابی
انواع کانالها مورد توجه است. در این مقاله دیدگاه مرتبط با تبلیغات اینترنتی فروش برای اثربخشی آن بررسی شده است واعتبار
آن را بر اساس الگوی رفتار مصرف سنجیده شده است. اهمیت موضوع بدین جهت است که الزام است جایگاه فروش به عنوان
یک کف پوش با تنوع تولیدات مصرفی، ابزارهای موجود و به روز تبلیغ، و با رویکرد تأثیر بر رفتار مصرف کننده بیش از پیش
مورد توجه قرارگیرد. این مطالعه به صورت اسنادی با ابزار گردآوری اطالعات ودادههای کتابخانهای انجام شده است.
محرکهای محتوایی و ارتباطی هیچ کدام بر نگرش مصرف کنندگان تاثیرگذار نبوده اند که الزم است.
واژگان كلیدي: بازاریابی، اینترنتی، افزایش درآمد

رشد بسیار سریع کامپیوتر، ارتباطات و فناوری اطالعات طی بیست سال گذشته در همه جنبه های زندگی تأثیرگذاشته است.
فناوری اطالعات جنبه های گوناگون زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است.

تاثیر بازاریابی اینترنتی بر افزایش درآمد
دولت الکترونیک
به صورت روزمره و مکرر تکرار می شود. فناوری اطالعات از حالت یک تکنولوژی محدود و مختص گروهی خاص تبدیل به
محیطی فراگیر برای زندگی بشر در همه ابعاد گوناگون آن گشته است. هیچ نگاهی به آینده بدون در نظر گرفتن ICT معقول
به نظر نمی رسد زیرا انرژی دهنده و تحلیل کننده اقتصاد جدید خواهد بود. شبکه های اطالعاتی مهمترین پشتیبان های
ارتباطات بین سازمانها و شرکتها است، و به همین دلیل در صنعت گردشگری نیز از رشد قابل مالحظه ای برخوردار بوده است.
این شبکه ها به طور وسیع بین تور گردانها و شرکتهای خدمات مسافرتی برای انتقال لیست مسافرین، صورت حسابها و دیگر
صورتهای مالی استفاده میشود.اما بدون شک مهترین کاربرد آن در نظامهای ذخیره جای رایانه ای است که بزرگترین کمک
ICT به صنعت گردشگری در دو دهه اخیر بوده است. به غیر از تورهای یک روزه دیگر انواع توریسم نیاز به مکان اقامتی دارد،
بنابراین مکانهای اقامتی یکی از پنج جزء مهم صنعت توریسم است. انواع گوناگون مکانهای اقامتی و راههای بازاریابی آنها اثر
مهمی روی رفتار مصرف کننده و انتخاب او دارد. حدود ۱۲ سال از اولین )۱۹۹۵( دسترسی آنالین و انجام CCommerce
برای عموم مردم میگذرد. توریسم یک صنعت اطالعاتی است که در آن ICT اطالعات چند رسانهای را در هر مرحله از تصمیم
گیری مشتریان اداره میکند این اطالعات، انجام امور معامالتی ، مراحل رزرو مراحل صدور بلیت ورود به هتلها و انجام امور
حمل و نقل را به عهده دارد. هیچ عنصر قابل لمسی از هنگامیکه مشتری از منزل خارج شده و به مقصد می رسد وجود ندارد .
ICTتسلط خود را بر تفکر صنعت در مورد نقش و هزینه های توزیع کاالهای مسافرتی در سالهای اخیر ثابت کرده است.
گسترش شبکه جهانی اینترنت، هزینه های عملیاتی و سرمایه ای در صنعت هتل داری کاهش داده است. به عنوان مثال هزینه
ذخیره کردن جا در یک هتل در ایاالت متحده برای هتل داران به شیوه سنتی یعنی اختصاص دادن محل و گماردن یک نفر
جهت پاسخگویی پیش از رواج سیستم های الکترونیک حتی به رغم ۱۵ دالر بالغ میگردید. رواج سیستم سقف این هزینه را تا
۵/۷ دالر کاهش داد، اما گسترش به شبکه اینترنت سبب شده است که هزینه صنعت هتل داری آمریکا برای ذخیره یک اتاق
در هتل تنها به ۲۵ سنت محدود شود کیفیت خدمات : خدماتی دارای کیفیت است که بتواند نیازها و خواسته های مشتریان را
برآورده کند و سطوح خدمات ارائه شده با انتظارات مشتریان منطبق باشد. انتظارات مشتری با آنچه مشتریان خواهان آنند و به
آن عالقه دارند و آنچه که احساس می کنند ارائه دهنده خدمت باید به آنها عرضه کند در ارتباط است. بنابراین کیفیت را
مشتری تعیین می کند. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده کند و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. حال اگر
خدمتی کمتر از حد انتظارات مشتری باشد، الزماً به این مفهوم نیست که کیفیت آن پایین است، اما مشتری را ناراضی می
کند. بنابراین کیفیت خدمت نسبت به آنچه که مشتری انتظار دارد خدمت آنگونه باشد، ارزیابی می شود. پاراماسون و
همکارانش )۱۹۸۴( کیفیت را در ۴ نوع از صنایع خدماتی همختلف مورد مطالعه قرار دادند، که در نهایت همدلی را به منظور
گسترش کیفیت در بخش خدمات ارائه کردند. آنها دریافتند که مجموعه ای از فاصله ها یا گپ ها بین درک مدیران اجرایی و
آنچه که کارکنان ارائه می کنند و توسط مشتریان دریافت می شود وجود دارد. آنها این موضوع را که “همیشه بین انتظارات
مشتریان و خدمات دریافتی از سوی آنها اختالف وجود دارد” تحت عنوان تئوری شکاف مطرح کردند. آنها عنوان کردند که این
اختالل در اثر گذشت زمان بیشتر و بیشتر خواهد شد مگر آنکه در این خصوص همواره مراقبتهایی صورت گیرد. زیثامل و
همکارانش )۱۹۹۰( بر اساس انچه که پاراماسون و همکارانش یافته بودند ۵ شاخص را تحت عنوان شاخصهای

SERVQUALارائه کردند تا بوسیله آنها بتوان میزان کیفیت خدمات درک شده از سوی مشتریان را اندازه گیری کرد که
این شاخصها شامل: ملمو سات: ظاهر تجهیزات فیزیکی، ابزار، ظاهر کارکنان، ابزار ارتباطی در محیط کار.
اعتماد: توانایی سازمان خدمتم دهنده در عمل به وعده های خود به طور دقیق و مستمر
پاسخگویی: تمایل سازمان خدمت دهنده به یاری رسانی به ارباب رجوع و ارائه خدمات به موقع و سریع.
تصدیق: قابلیت نظام واعتبار آن در تضمین خدمات خود.
دلسوزی: نزدیکی و همدلی با ارباب رجوع و تالش خدمت دهندگان برای درک نیازهای مشتری و تامین آنها
ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی: تعیین خواستهای مشتریان به معنای شناخت ابعاد کیفی خدمت است. این ابعاد شامل موارد
زیر است: -۱: در دسترس بودن خدمات پشتیبانی -۲ پاسخگو بودن خدمات پشتیبانی -۳ به موقع بودن خدمات پشتیبانی -۴
جامع بودن )درجه ای که با توجه به آن کل شعل انجام می شود( ۵ رضایت مندی از خدمات پشتیبانی شامل مقیاسی تحت
عنوان سروکوال براہی سنجش کیفیت خدمات معرفی نموده است که عبارتست از : کارایی، قابلیت اعتماد، تحقق پذیری،
محرمانه بودن، پاسخگویی، تماس و جبران خدمتد زیثامل بیان میکند ۵ بعد اول جزء ابعاد اصلی کیفیت خدمات الکترونیک به
حساب می آید. در این مقیاس کارایی نشان دهنده توانایی مشتریان برای دستیابی به وب سایت، پیدا کردن اطالعات و بررسی
اطالعات مورد نیاز با کمترین تالشی است. تحقق پذیری بعنی اینکه خدمات در مدت زمان وعده داده شده به مشتریان ارائه
شود قابلیت اعتماد نیز نشان دهنده توانایی و با سایت و ارائه دهندگان خدانات آنالین به منظور براورده کردن درخواستها به
صورت درست و صحت خریدها و صورت حسات های آ ن الین شرکت می باشد. بعد محرمانه بودن داللت بر این دارد که
اطباعات شخصی افراد در اختیار دیگران قرار نمی گیرد و اطالعات کارت اعتباری به طور مطمئنی نگهداری می شود. بعد
پاسخگویی توانایی ارائه دهندگان الکترونیک به منظور ارئه اطالعات مناسب به مشتریان به ویژه هنگامیکه مشکلی پیش بیاید
را نشان میدهد تان و همکاران )۲۰۰۲( و ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی را اینگونه عنوان کرده اند: قابلیت اعتماد،
پاسخگویی، قابلیت دستیابی، انعطاف پذیری، سهولت ردیابی، کارایی، اطمینان، امنیت، ظاهر وب سایت، مشتری پسند بودن،
کیفیت اطالعات به روز بودن ، استفاده از فناوری مدرن، ارائه اطالعات کامل و طراحی وب سایت. نوشته های عده ای دیگر از
محققان نشان میدهد ابعاد کیفیت آن الین عبادتند از: قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان، همدلی، سهولت ، طرح وب سایت،
خطوط ارتباطی ، ارتباطات، امنیت و کارایی ، ساختار و چیدمان، محتوا، پشتیبانی یی جن شن )۲۰۰۷( در مقاله ای با عنوان ”
خدمت محوری رضایت شغلی و تعهد سازمانی در صنعت هتلهای بین المللی توریستی” با انجام یک تحقیق پرسشنامه ای برای
بررسی رابطه بین خدمت محوری ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی به این نتیجه رسیده است که خدمت محوری همبستگی
مثبت با رضایت شغلی و تعهد سارمانی دارد پدرو روونتو )۲۰۰۶( در مقاله ای با عنوان ” استراتژی اینترنتی کاستاریکا در
توریسم”، تاثیرات این پدیده را در کل بخشهای توریسم کاستاریکا بررسی کرده است. این مقاله نشان میدهد که استراتژی
اینترنتی تاثیر مثبتی در تمام بخشهای توریسم کاستاریکا داشته است. سانچزو ساتیر )۲۰۰۵( در مقاله ای با عنوان ” مدیریت
بازده هتل با استفاده از روشهای گوناگون رزرو ” دو روش آن الین واف الین مورد بررسی قرار داده است. آنها به این نتیجه
رسیدند که پایگاه داده ها به هتل این امکان رامی دهد تا مدیریت بهتری بر قیمت خود همراه با صرفه جویی در زمان داشته
باشند. بورگس تیاگو و کوتو )۲۰۰۷( در مقاله ای با عنوان “واقعیت استفاده از اینترنت به عنوان ابزار بازاریابی “عواملی را که
باعث موفقیت در استفاده از اینترنت به عنوان ابزار بازاریابی می شوند، را بررسی کرده اندانها پرسشنامه ای را در اختیار سه
گروه از شرکتها که استفاده متفاوتی از اینترنت داشته اند، قرار داده اند . نتایج نشان داده است که شرکت هایی که از پتانسیل
اینترنت در گستره بازتری استفاده کرده اند. در استفاده از آن به عنوان ابزار بازاریابی موفق تر بوده اند. شیخیان ) ۱۳۸۵( در
پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین ویژگیهای خدمات آن الین و رضایت مندی مشتریان )مورد

مطالعه بشرکت قطارهای مسافربری رجاء (“ابعاد کیفیت خدمات الکترونی را اینگونه معرفی کرده است بعد پاسخگویی، بعد
کارایی، بعد قابلیت اعتماد، بعد محرمانه بودن و بعد تحقق پذیری. او به این نتیجه رسیده است که -۱ بین ویژگیهای خدمات
آنالین و رضایت مشتریان از دید مشتریان ارتباط معنی داری وجود دارد. -۲ بین ویژگیهای خدمات آنالین و رضایت مشتریان
از دید ارائه دهندگان خدمات ارتباط معنی داری وجود دارد -۳ بین اهمیت نسبی ویژگیهای خدمات از دید مشتریان و دید
ارائه دهندگان خدمات همسویی وجود ندارد)تفاوت معنی داری وجود دارد(. علوی شاد )۱۳۸۴(در پایان نامه کارشناسی ارشد
خود با عنوان ” تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صنعت داروسازی کشور” به این نتیجه رسیده است که اهمیت فاکتورهای
تجارت الکترونیک در این تحقیق عبارتند از: کاهش هزینه ها ، سرعت معامالت و دستیابی سریع به اطالعات و گستردگی
بازارهای اینترنتی. جمشیدی )۱۳۸۱(الر پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان” بررسی و امکان سنجی )اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ( اقامتگاههای مناسب گردشگری” با بررسی کمی و کیفی هتلهای شهر اصفهان و تحقیق جهت احداث
هتلهای جدید ، به این نتیجه رسید که تمام هتلهای اصفهان در طول سال اضافه عرضه تخت دارند و برای دوره چهار ماهه
رونق نیز تنها هتل های ۱ و ۳ ستاره مازاد تقاضا دارند.در انتخاب درجه هتل درامد نقش مهمی دارد. شعر باف )۱۳۸۴(در پایان
نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “شناسایی عوامل موثر در شرکتهای صنایع غذایی استان خراسان رضوی در استفاده
موفق از بازاریابی اینترنتی” چندین عامل موثراستتباین عوامل شامل :عوامل درون سازمانی، عوامل مرتبط با محیط سازمان،
عوامل مرتبط باوب سایت شرکت و عواملی مرتبط یا بعد جهانی شرکت است. وی به این نتیجه رسیده است که کلیه عوامل
موثر تشخیص داده شده ولی میزان استفاده از آنها در حد متوسط قرار دارد ۔ شرکتهایی که تجربه موفقی از استفاده از اینترنت
و بازاریابی اینترنتی داشته اند، احساس می کنند که کلید موفقیت یا شکست تنها حضور وب سایت یا قیمت پایین نیست، بلکه
تمرکز بر کیفیت خدمات الکترونیک (SQ_e (است. مهم ترین دلیل انجام هر عملی در تجارت این است که این عمل منجر به
افزایش سوددهی خواهد شل اندازه گیری رضایت مشتری و اقدام مناسب به نتایج آن منجر به افزایش سود دهی خواهد شد.
مطمئن ترین راه موفقیت برای اکثر سازمانها )در هر دو بخش خصوصی و عمومی(این است که به انجام بهترین عمل نسبت
آنچه برای اکثر مشتریها مهم است، بپردازند. با افزایش رضایت مشتری ، نرخ حفظ مشتری بهبود خواهدیافت و مشتریها نیز
برای محصول یا خدمتی که منطبق با نیازهای آنان است پرداخت بیشتری می کنند.اولویت های مشتریان به این شرح است:
پاسخدهی، خدمات فنی، تحویل سریع، تحویل قابل اعتماد، کیفیت با ثبات و عملکرد محصول است
پیروزی در دنیای پر رقابت امروزی بسیار سخت و دشوار است. به ویژه، اگر نگاهی به ویژگی های بازار ایران از جمله ظهور موثر
و طوالنی مدت رقبای خارجی، جذابیت و رشد شدید این بازار در طی دهه های گذشته، تغییرات بنیادی در الگوی رفتاری و
ترجیحات خرید مصرف کنندگان، تغییر در ماهیت محصوالت ، ورود فناوری های اطالعاتی و ارتباطی به این عرصه و غیره
انداخته شود به راحتی قابل درک است که بدون استفاده از علوم نوین و تکنولوژی نمی توان در این رقابت جایگاهی داشت، از
این با بررسی بازاریابی اینترنتی و نقش آن در فروش محصوالت و مدیریت شرکت ها با استفاده از تحقیقات کتابخانه و میدانی
مبتنی بر پرسشنامه نتایج قابل توجهی منتج گشت نشان دهنده این مهم است که فروشندگان و خریداران جملگی بر تاثیر
مثبت بازاریابی اینترنتی اتفاق نظر داشته و آن را نه تنها سودمند بلکه الزم برای بازار و رشد اقتصادی می دانستند مهمترین
نکته در این پژوهش آن است که خریدارن و مردم عادی معایب و عدم امنیت بر این فضا را بیش از فواید این صنعت قلمداد
کرده که این مهم نشان دهنده آن است که باید توجه ویژه ای به آموزش و نظارت در این بخش صورت گیرد تا عالوه بر
خدمات بتواند در بعد امنیت کاربری نیز پیش قدم باشد.

 بازاریابی اینترنتی
با گسترش فضای وب و استفاده مردم از دنیای اینترنت، کسبوکارهای بسیاری از انواع بازاریابی دیجیتال جهت گسترش برند
خود استفاده میکنند تا از این طریق کاربران بسیاری را با محصول و خدمت خود آشنا میکنند. روشهای زیادی برای
بهکارگیری بازاریابی آنالین وجود دارد که از جملهی آنها میتوان به ایمیل مارکتینگ، بهینهسازی موتور جستجو، شبکههای
اجتماعی، تبلیغات آنالین و … اشاره کرد. هدف این است که وقتی کاربر در حال مطالعه، خرید، جستجو کردن، گپوگفت در
شبکههای اجتماعی و … در فضای اینترنت است، با کمک بازاریابی آنالین توجه او را به خود جلب کنید و بازدیدکنندهی
وبسایت خود را به مشتری تبدیل کنید.
همانطور که میدانید بازاریابی آنالین با بازاریابی سنتی تفاوتهای اساسی دارد. در واقع بازاریابی سنتی در بیشتر مواقع از
بازاریابی برونگرا استفاده میکند؛ در صورتی که بازاریابی آنالین در اکثریت مواقع زیر مجموعهی بازاریابی درونگرا قرار میگیرد.
پیش از اینکه تا این میزان استفاده از بازاریابی آنالین همهگیر شود، بسیاری از کسبوکارها از بازاریابی سنتی از قبیل چاپ
بروشور، تبلیغات تلویزیونی و رادیویی، بیلبورد و … استفاده میکردند. جالب است که با این همه گسترش تکنولوژی، همچنان
کسبوکارهای زیادی از این نوع شیوههای بازاریابی استفاده و بسیاری از بودجهی خود را صرف تبلیغات سنتی میکنند.
تصور کنید محصول شما نوعی شکالت است. برای معرفی محصول خود تبلیغات تلویزیونی و رادیویی انجام میدهید و بروشور
محصول خود را پخش میکنید. طبیعتا اگر تبلیغ شما به دست مخاطبان اصلیتان برسد، فروش شما افزایش پیدا میکند ولی
راه آنالیزی برای تخمین بازده هر کدام از این روشها وجود ندارد. همچنین کنترل خاص و سریعی روی اجرای کمپینِ در حال
انجام وجود ندارد. در صورتی که در بازاریابی آنالین شما میتوانید با صرف هزینهای بسیار کم، تبلیغات خود را اجرا و محصول
خود را معرفی کنید. همچنین میتوانید در مراحل مختلف، کمپین خود را زیر نظر داشته باشید، بررسی کنید و در هر مرحله
آن را تغییر دهید تا به نتیجهی موردنظر خود دست یابید.
 مزایاي بازاریابی آنالین
 بررسی و اندازهگیري تاثیر كانالهاي مختلف
یکی از مزایای اصلی بازاریابی آنالین، بررسی کانالهای مختلف بازاریابی است. شما میتوانید مسیر حرکت بازدیدکنندگان
وبسایت خود را دنبال کنید و راههایی مختلفی را که کاربران برای رسیدن به وبسایت یا لندینگ شما طی میکنند، زیرنظر
قرار دهید. همچنین میتوانید تاثیر کانالهای مختلف را بررسی کنید، دریابید کدام کانالها، بازدهی بیشتری دارند و باعث
افزایش مشتریان کسبوکار شما میشوند.
 بررسی رفتار مشتري
با بررسی رفتار مشتری و ویژگیهایی از قبیل سن، جنسیت، موقعیت جغرافیایی و … از طریق ابزارهای بازاریابی دیجیتال،
میتوانید مشتریانی را که پتانسیل باالتری برای خرید دارند و بیشتر با برند شما درگیر میشوند، پیدا کنید، محصوالت مرتبط
با سلیقهی آنها را در اختیارشان قرار دهید و پیشنهادهای جذابی به آنها ارائه کنید. این ویژگی به شما فرصت میدهد، لحظه
به لحظه نیازهای مشتریان خود را دنبال کنید و محصوالت متناسب به آنها نشان دهید. به طور مثال فرض کنید فردی از شما
تلفن همراه خریداری میکند. در مراحل بعد احتماال او به قاب موبایل، هندزفری و … نیاز پیدا میکند. میتوانید از فرصت
موجود استفاده و محصوالت موجود خود را به او معرفی کنید.
 دسترسی سریع و راحت
گسترش فضای وب و استفاده از بازاریابی آنالین سبب میشود کاربران بتوانند به راحتی یک کلیک، با محصول شما آشنا شوند
و بعد از طی فانل فروش محصول موردنظر را خریداری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *